Contacts

NEO Chemical (Dzerzhinsk office) Russia
606031 Dzerzhinsk, Nizhniy Novgorod region Tsiolkovskiy st. 71
Tel/fax:+7-831-260-11-28 (multichannel), +7-8313-33-68-68 (multichannel)
NEO Chemical (Moscow office) Russia
125009 Moscow Tverskaya st.12, building 1, office 18
Tel/fax: +7-495-775-24-71
NEO Chemical (Irkutsk office)
664003, Irkutsk Dzerzhinskiy st. 20/1, office 32
Tel: +7-3952-799-975 (multichannel), +7-3952-488-699 (multichannel)
NEO Chemical East, Kazakhstan
Kazakhstan, 050040, Almaty, Iliyskiy trakt 19
Tel. +7-727-290-20-22, +7-727-338-36-16